بازشناسی تطبیقی تأویلات فرقه‌های انحرافی در علائم و شرایط ظهور

نویسنده

سطح چهار حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد مهدویت

چکیده

ظرفیت‌های بی‌نظیر آموزه مهدویت، مانند برپایی حکومت جهانی، باعث طمع‌ورزی فرقه‌های انحرافی در آن آموزه شده است. نوید ظهور منجی بشریت در ادیان الهی نظیر اسلام همراه با توصیف علائم و شرایط زمانه ظهور بوده است. فرقه‌های انحرافی که توان انکار این علائم و شرایط را نداشته‌اند به ناچار به تأویل آن نشانه‌ها و تطبیق آن بر مقاصد فرقه‌ای خویش رو آورده‌اند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بازنمایی تطبیقی تأویلات فرقه‌های انحرافی در علائم و شرایط ظهور می‌پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در تأویلات فرقه‌ها، علائم حتمی نظیر خروج یمانی و سفیانی و ندای آسمانی و از علائم غیر حتمی علائمی مانند خیزش پرچم‌های سیاه خسوف و کسوف در ماه رمضان به تأویل رفته است و از شرایط ظهور نیز مواردی مانند قیام به سیف، و برخی وقایع طبیعی آستانه ظهور تأویل شده است. البته برخی علائم و نشانه‌های قیامت نیز نظیر طلوع خورشید از مغرب، دخان و خروج دابة الارض به قیام موعود تأویل شده است.

کلیدواژه‌ها