مسئله غیبت امام مهدی تداوم جریان سنت غیبت در انبیا

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) قم

چکیده

غیبت امام مهدی از موضوعات مهم و اساسی در زندگی آن حضرت است که سؤالات و شبهات فراوانی پیرامون آن مطرح است. البته اصل وقوع غیبت برای مهدی4 براساس ده‌ها دلیل نقلی و نیز عقلی ثابت است ولی یکی از شبهات در این حوزه این است که آیا پدیده غیبت حجت خدا امری بی‌سابقه است یا درگذشته تاریخ وجود داشته است؟ بدیهی است که درصورت اثبات غیبت در حجت‌های قبلی الهی، پذیرش غیبت امام مهدی4 آسان تر خواهد بود. در این مقاله تلاش شده است که ثابت شود امر غیبت در حجت‌های پیشین پروردگار نیز وجود داشته است؛ بنابراین در مورد آخرین حجت الهی نیز غیبت، هیچ استبعادی ندارد.

کلیدواژه‌ها