ویژگی‌های یاران حضرت مهدی از منظر امام علی

نویسنده

کارشناس‌ارشد قرآن و حدیث

چکیده

یاران امام زمان4 از منظر حضرت علی7 دارای ویژگی‌هایی می‌باشند که این ویژگی‌ها به دو دسته فردی، اجتماعی تقسیم می‌شود. ویژگی‌های فردی شامل: معرفت داشتن به حق تعالی، سبقت‌گیرندگان، متقربان، جوانان، افرادی آبدیده و مهیا، انس داشتن با قرآن، نوشیدن جام حکمت هر صبح و شام، عدم منت بر خداوند به جهت بردباری، عدم عجب به خاطر ایثار و فداکاری؛ ویژگی‌های اجتماعی شامل: زبون از دیدگاه متکبران، گمنامان در زمین و معروفان در آسمان، چراغ‌های هدایت و نشانه‌های روشن، عدم مفسده‌جویی و فتنه‌انگیزی، عدم اشاعه فحشا، مشمول رحمت یا واسطه رحمت و عذاب‌اند، جهاد با بصیرت و آگاهی، همدلی و هماهنگی.

کلیدواژه‌ها