بازشناسی مفهومی انتظار با رویکرد عام و خاص از منظر شیعه و اهل‌سنت

نویسنده

دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

چکیده

در این مقال موضوع انتظار با رویکرد عام و خاص از منظر شیعه و اهل‌سنت مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد. مقوله انتظار دارای تنوعات و ابعاد مختلفی است که با سه نگرش رویکردی، کارکردی و کاربردی توجیه می‌شود. نگرش رویکردی، انتظار را از نظر عام و خاص بررسی می‌کند. نگرش کارکردی، تأثیرات انتظار را در افراد و جامعه تحلیل می‌کند و نگرش کاربردی، قلمروی انتظار را از حیث فرا دینی و فرا مذهبی می‌کاود. ذکرِ مقدمه، آغازین بحث این نوشتار است که دورنمای تحقیق را نشان می‌دهد. بعد از بیان مقدمه به مفهوم شناسی انتظار و قلمروی آن مبادرت می‌شود. بحث بعدی، تحلیل و بررسی انتظار با رویکرد عام و خاص از منظر شیعه است که ابتدا با دلایل و قراین سه گانه نظیر «توجیه صدوری با پرسش‌های خاص» و «توجیه صدوری با واژگان خاص» و نیز «فهم و کاربرد خاص» به توجیه انتظار خاص می‌پردازد و در ادامه و فرایند بحث به نظرگاه اهل‌سنت پیرامون انتظار توجه می‌شود که بر این اساس روایات الانتظار با رویکرد عام و خاص در منابع حدیثی اهل‌سنت مورد گفتگو قرار می‌گیرد و در آخر، مقاله با ذکر نتیجه‌ای به پایان می‌رسد.

کلیدواژه‌ها