بازنمایی تحلیلی _ تطبیقی مهدویت در صحاح سته

نویسنده

سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم و پژوهشگر مباحث مهدویت

چکیده

بدون تردید مسئله مهدویت از مسائل مهم اعتقادی مسلمانان بوده که در طول تاریخ مورد توجه علما و محدثین قرار گرفته است. لذا پرداختن به چنین مسئله‌ای که در ساختار معرفتی و اعتقادی مسلمانان تاثیر عمیقی دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
از سوی دیگر تحقیق در چنین موضوعی در صحاح سته که مهم‌ترین منابع دینی اهل‌سنت می‌باشد اهمیت مسئله را مضاعف می‌کند. برخلاف تصور برخی که گمان کرده‌اند در صحیحین (صحیح بخاری و مسلم) هیچ اشاره‌ای به این مطلب نشده است، نگارنده بر این عقیده است که مسئله مهدویت از جهات گوناگون در صحاح سته و نیز صحیح بخاری و مسلم مورد توجه واقع شده است. در صحاح سته به حدیث معرفت و نیز روایت دوازده خلیفه پرداخته شده و نیز به برخی از موضوعات مانند نزول عیسی7 در آخرالزمان و اقتدا به امام مهدی4 و ظهور سفیانی و خسف بیداء و... تصریح شده است. این مقاله سعی کرده به روش تحلیلی و با نگاه تطبیقی تقریبی این موارد را بازنمایی کند و هیچ دخل و تصرفی در داوری نداشته باشد تا حق مطلب ادا شده و نزد محققان مقبول افتد.

کلیدواژه‌ها