پژوهشی در روایات اقتصادی حکومت امام زمان

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) قم

چکیده

حکومت امام زمان4، با توجه به وسعت و نیز جهان‌بینی حاکم بر آن، پیامدهایی عمیق و تأثیرگذار در سطح جهانی و در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد خواهد داشت. یکی از این ابعاد، که دغدغه امروزین بسیاری از جوامع را تشکیل می‌دهد، نگاه و پیامدهای اقتصادی حکومت مهدوی است. در این مقاله تلاش شده با نگاهی توصیفی _ تحلیلی، روایات مرتبط با این بعد از حکومت امام زمان4، گردآوری و مورد بررسی سندی و دلالی قرار گیرند. نتیجه حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که با توجه به وفور نعمت‌ها و برکت‌های آسمانی و زمینی از یکسو و رشد معنوی مردم و تغییر نگرش آنها به سبک زندگی از سوی دیگر، شاهد زندگی همراه با امنیت اقتصادی و قناعت و مناعت طبع، در سطح جهانی و در میان افراد و جوامع مختلف خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها