وعده قطعی خدای متعال به تحقق حکومت مهدوی در زمین (پژوهش تطبیقی در آیه 5 قصص)

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

چکیده

در آیه 5 سوره قصص از این اراده خدا سخن به میان آورده که مستضعفان را وارث حکومت در زمین و پیشوایان مردم قرار دهد. مفسران فریقین درباره مقصود از مستضعفان و پیشوایان اختلاف نظر دارند. در این مقاله به روش تحلیلی این آیه در سه محور، بررسی و ضمن نگاهی تاریخی به دیدگاه‌های صحابه و تابعان و مفسران اهل‌تسنن و شیعه و روایات اهل‌بیت:، دیدگاه‌های مفسران به روش تطبیقی ارزیابی شده است. سپس با تکیه بر دیدگاهی که معنای ظاهری قصص قرآن در ارتباط با امت‌های پیشین را تنزیل قرآن، و اغراض قصه‌های قرآن که در ارتباط با امت پیامبر خاتم6 تحقق می‌یابد را تأویل آن‌ها می‌داند، نتیجه گرفته شده که تحقق حکومت بنى‌اسرائیل بر مصر و فلسطین و زوال حکومت فرعونیان، که در تفاسیر تابعان و اهل‌تسنن به عنوان تفسیر آیه 5 قصص بیان شده، تنزیل آیه، و ظهور و پیروزی دین اسلام به دست پیامبر خاتم6 و حفظ و گسترش آن به دست امامان معصوم و تحقق کامل آن در سراسر عالم، در حکومت جهانی حضرت مهدى4 که غرض آیه یاد شده است، معنای تأویلی آیه شریفه می‌باشد، و بدین ترتیب دیدگاه مفسران تابعی و مفسران اهل‌تسنن از یک سو و دیدگاه مفسران شیعه از سوی دیگر به یکدیگر نزدیک شده است.

کلیدواژه‌ها