قرآن و آیندۀ جهان

نویسنده

استاد درس خارج حوزه علمیه قم

چکیده

در مورد آیندۀ جهان و سرنوشت بشریت، تا کنون سخن بسیار گفته شده و نظریات مختلفی ارائه گردیده است؛ اندیشۀ منجی الهی در همۀ ادیان و مذاهب اسلامی و غیراسلامی وجود دارد؛ دکترین مهدویّت (که برگرفته از احادیث نبویّ6 و اهل‌بیت: است) امری است که از صدر اسلام تاکنون مورد توجّه اندیشمندان و متفکّران جهان قرار داشته و دارد.
آن‌چه در این مقاله مورد تحقیق و بررسی است، زمینه‌های این اندیشه در آیات قرآن کریم می‌باشد که تحت عنوان «قرآن و آیندۀ جهان» آیات قرآنی که مستقیم یا غیرمستقیم به آیندۀ جهان پرداخته و آن را ترسیم می‌نماید، در پنج عنوان مورد بررسی قرار می‌گیرد: 1. پیروزی حق بر باطل 2. پیروزی افراد جبهۀ حق بر جبهۀ باطل 3. پیروزی دین حق 4. گسترۀ زمانی و قلمرو مکانی پیروزی حق 5. رهبری جبهۀ حق (حضرت مهدی7).

کلیدواژه‌ها