وارثان زمین در پایان تاریخ از منظر تورات، زبور، انجیل و قرآن با تکیه بر اشتراکات

نویسنده

استادیار دانشگاه شیراز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی بخش علوم قرآن و فقه

چکیده

غلبه و سلطه صالحان یا به عبارتی حکومت صالحان و شایستگان در پایان تاریخ وعده همه ادیان الهی است. قرآن کریم نه تنها صالحان را وارثان زمین می‌داند؛ بلکه وراثت ایشان ‌را اندیشه‌ای تاریخی می‌داند که در طول تاریخ، انبیاء الهی به آن بشارت داده‌اند. با توجه به این مسئله که وراثت زمین توسط صالحان در پایان تاریخ اندیشه‌ای مشترک بین همه ادیان الهی است، وارثان زمین از منظر قرآن، زبور و عهد عتیق و جدید به روش توصیفی _ تحلیلی و تطبیقی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد تا پایان خوش تاریخ و استقرار حکومت صالحان در زمین از منظر همه ادیان اثبات شود که این موضوع خود می‌تواند زمینه تبلیغ موعود‌گرایی و مهدویت را فراهم و آن را اندیشه‌ای فراتاریخی و دینی نشان دهد؛ در عین حال که بیان مشترکات بین ادیان، بستر لازم برای نزدیکی هرچه بیشتر ادیان به یکدیگر را موجب می‌شود. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد وارثان زمین از منظر قرآن و زبور، انسان‌های شایسته‌ای هستند که از سوی خداوند برای این امر برگزیده شده‌اند. در اناجیل، وارثان زمین وارد شوندگان به ملکوت و در تورات، قوم برگزیده می‌باشند. نقطه مشترک همه این ادیان الهی استقرار صالحان و شایستگان در پایان جهان به عنوان وارثان زمین است.

کلیدواژه‌ها