فراگیری اسلام و فرجام ادیان در عصر ظهور

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

پرسش از فرجام و پایان سیر و سفر دراز انسان در عرصه زمین و گستره تاریخ، پرسابقه، پیشینه دار و ذاتی وجود بشر است. به همان‌سان که انسان از مبدأ می‌پرسد، از مقصد و پایان نیز پرسش می‌کند. از آن‌جا که بر پایه آموزه‌های آسمانی، حاکمیت در پایان تاریخ، حاکمیت دینی است، اساسی‌ترین سوالی که رخ می‌نماید پرسش از نوع دین است و به دیگر سخن حاکمیت بر پایه کدام دین خواهد بود؟ برابر آموزه‌های قرآن کریم از آن‌جا که اسلام تنها دین مورد پذیرش نزد پروردگار است؛ ناگزیر حاکمیت دینی هم بر اساس اسلام خواهد بود؛ چنان‌که برابر یافته‌های پژوهش خدای سبحان در آیاتی از قرآن از این فراگیری اسلام خبر داده است اما سایر ادیان از بین رفته یا حداقل هیچ ظهور و بروزی نخواهند داشت زیرا پیروان اندک آن‌ها مجال عرض اندام نخواهند داشت. روش تحقیق آمیزه‌ای از روش‌های نقلی، تاریخی و تحلیل محتوا است.
 

کلیدواژه‌ها