مهدویت و نگرش متفاوت نسبت به جامعه آرمانی

نویسنده

دکترای کلام اسلامی و استاد دانشگاه شهاب دانش قم

چکیده

جامعه آرمانی، نقش اجتناب‌ناپذیری در تحقق الگویی هدفمند برای ‌هدایت و سعادت جامعه دارد و به جهت اهمیت آن در تعیین اهداف و انتظارات جامعه، مورد توجه محققان و اندیشمندان بسیاری قرار گرفته و هر کدام نگرش خود را پیرامون آن مطرح نموده‌اند. در این میان، طرح جامعه آرمانی مهدوی، در صورتی می‌تواند در تبیین وضعیت آینده جهان، ایده‌‌ای اثر‌گذار و به عنوان الگویی برای دیگر ملت‌ها ارائه دهد که نگرشی متفاوت با شاخصه‌های مطلوب و قابل تحقق داشته باشد. از این رو بررسی نگرش متفاوت نسبت به جامعه آرمانی با منشأ وحیانی و به دور از توهّم و خیال، ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی، به نقد و بررسی مهم‌ترین دیدگاه‌های مطرح پیرامون آرمان شهر و همچنین تبیین نگرش متفاوت اسلام نسبت به جامعه آرمانی مهدوی پرداخته است. طبق اندیشه اسلام نسبت به جامعه آرمانی مهدوی، همه چیز به سمت کمال مطلق در حرکت بوده و برای تحقق «عدالت، امنیت و پیشرفت علمی» که از مهم‌ترین شاخصه‌های این جامعه آرمانی است، دو شرط اصلیِ «وجود حاکم الهی و هدف هدایت‌گستری» باید محقق شود؛  که این دو شرط، نگرش متفاوت اسلام نسبت به تمام نگرش‌های  موجود پیرامون جامعه آرمانی بوده و در صورت تحقق آن، جامعه، «آرمانی» خواهد شد.

کلیدواژه‌ها