بررسی و نقد دیدگاه هاینس هالم و آندره جی نیومن پیرامون حکومت اسلامی در زمان غیبت با ولایت نایب عام امام معصوم (ولایت فقیه)

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر که به بررسی نظرات دو مستشرق معاصر _ هاینس هالم و اندرو جی نیومن _ درمورد حکومت اسلامی در ایران پس از انقلاب اسلامی اختصاص یافته است نظرات ایشان از دو کتاب هالم با عنوان تشیع و اسلام شیعی: از دین تا انقلاب و کتاب دوره شکل‌گیری تشیع دوازده امامی نیومن بیان شده و آنها را ارزیابی، تحلیل و نقد نموده است. در این موضوع، بررسی موردی این دو مستشرق (هالم و نیومن) به شیوه‌ این پژوهش قبلأ انجام نشده و به دلیل این‌که موضوع مورد پژوهش در این تحقیق یعنی حکومت اسلامی و ولایت فقیه؛ اساس شکل‌گیری حکومت و نظام اسلامی در ایران تلقی می‌شود، ضرورت طرح بحث و تحقیق دارد. این پژوهش به شیوه‌ توصیفی _ تحلیلی به تحقیق پرداخته و به وسیله فیش برداری و تحقیق کتابخانه‌ای به گردآوری داده پرداخته است. نتیجه حاصل از این تحقیق این‌که حکومت اسلامی ایران پس از انقلاب 1979، بر اساس عقیده به غیبت امام؟ع؟، مجوز الهی مشروعیت خود را از احادیث ائمه؟عهم؟ گرفته است. در این زمینه، هر دو مستشرق از جهتی (هالم با باطل بودن غیبت و درنتیجه باطل بودن حکومت اسلامی و نیومن با قبول غیبت اما رد اجازه ائمه؟عهم؟ در این احادیث برای جانشین شدن غیرمعصوم به جای معصوم و تشکیل حکومت اسلامی که حق ائمه؟عهم؟ است)، آشکارا یا تلویحی مخالفت خود را با حکومت اسلامی ایران و ولایت فقیه پس از انقلاب اسلامی بیان کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها