سطح چهار رشته تفسیر تطبیقی

نویسنده

کارشناس‌ارشد رشته تفسیر قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

بحث از جامعه آرمانی بشر، قدمتی دیرینه دارد و دست‌یابی به جامعه‌ای عاری از هرگونه ظلم و ستم و ناعدالتی، همواره آرمان و آرزوی دیرینه بشر بوده است. این جامعه آرمانی، در آموزه‌های ادیان الهی، جامعه آخر زمان و موعود است که از آن به آرمان‌شهر بشر تعبیر شده است. دین مبین اسلام، به عنوان کامل‌ترین دین که در بُعد اجتماعی به آن جامعه آرمانی و آرمان‌شهر مورد انتظار ختم خواهد شد، در آموزه‌های خود مبانی انسان‌شناسی آن را مشخص نموده است. از این رو مسئله این مقاله آن است که مبانی انسان‌شناسانه آرمان‌شهر مهدوی در آموزه‌های قرآن کریم کدام‌اند؟ از دیدگاه قرآن کریم، از جمله مهم‌ترین مبانی انسان‌شناسی آرمان‌شهر مهدوی عبارتند از «معرفت و شهود به عنوان فلسفه وجودی حیات اجتماعی»، «دو ساحتی بودن حقیقت جامعه»، «تعقل و تکامل عقول و خردمندی اجتماعی»، «وجود تفاوت‌های فردی و اجتماعی »، «کرامت انسانی و حقوق بشر» و « اراده، اختیار و آزادی انسان».

کلیدواژه‌ها