بازتاب قرآنی اندیشه مهدویت در صحیفه سجادیه با رویکرد بینامتنی

نویسنده

استادیار دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

معرفی حضرت مهدی؟عج؟ این آخرین ذخیره آل رسول6 به عنوان خلیفه و ولی خدا و آخرین امام معصوم، هم‌چنین بیان مسئولیت‌های این امام بزرگوار و بیان گستردگی قیام ایشان در جو خفقان عصر اموی امری ناممکن بود، لذا امام سجاد؟ع؟ از طریق دعا و پیوند آن با قرآن این رسالت را به خوبی به گوش مخاطبین تاریخ بشریت رساند.
اندیشه مهدویت در میراث حدیثی امام سجاد7 از رهگذر پیوند تعابیر با قرآن، دورنمایی از حکومت مهدوی را ترسیم می‌نماید. رویکرد بینامتنی، روش مطالعاتی نوینی در خوانش متون و تحلیل شبکه معنایی آن به شمار می‌آید. در این تحقیق به منظور تفسیر و تبیین این موضوع مهم از رویکرد بینامتنی ساختاری و مضمونی استفاده شده است. یافتن میزان اثرگذاری قرآن کریم بر کلام امام سجاد7 با محوریت اندیشه مهدویت، هدفی است که از رهگذر این پژوهش دنبال می‌شود. با تأمل در خوانش دو متن صحیفه سجادیه و قرآن کریم، بیشترین فراوانی به رابطه بینامتنی مضمونی اختصاص می‌یابد.

کلیدواژه‌ها