بررسی مسئله انتقام در سیره امام مهدی؛ تحلیل روایی و واکاوی عقلی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه علمیه و عضو گروه قرآن و حدیث مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت)قم، ایران

چکیده

یکی از القاب معروف حضرت مهدی4 «منتقم» بوده که در روایات بسیاری بر آن تأکید شده است. مطابق روایات ایشان از دشمنان خدا، ظالمین و دشمنان اهل‌بیت: انتقام خواهد گرفت و خونخواه انبیا و اولیا به ویژه جد مظلومش امام حسین7 خواهد بود. این مقاله با تمرکز بر مسئله انتقام امام مهدی7 از قاتلان انبیا و اولیا و خونخواهی ایشان، دو احتمال در مسئله مطرح کرده است: 1. انتقام امام مهدی7 از شخص قاتلان انبیا و اولیا؛ 2. انتقام عملی از ایشان با انتقام جبهه حق از باطل. نوشتار حاضر در ادامه با خدشه در احتمال اول و ادله آن و با استفاده از: 1. بررسی لغوی واژه انتقام و واژگان مرتبط؛ 2. بررسی مسئله انتقام در روایات و تحلیل روایی آن؛ 3. تحلیل عقلی رابطه انتقام و حق؛ 4. تحلیل عقلی انتقام امام مهدی7 و سنجش آن با داده‌های روایی؛ کوشیده است ضمن پاسخ به پرسش‌ها و شبهات مطروحه پیرامون این آموزه، تصویری روشن از ابعاد مختلف این بحث را ارائه کند.

کلیدواژه‌ها