ضرورت بحث از طرح کلی حرکت ائمه

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)قم، ایران

چکیده

پیشوایان معصوم که امامت امت را بر عهده دارند امت خود را به سوی آرمان‌های مورد نظر خود راهبری می‌کنند و این خود نوعی از حرکت است. حرکت از وضعیت موجود به سوی وضع مطلوب. این حرکت باید همراه با طرحی باشد طرحی کلی و فراگیر که در آن همه شرایط و موقعیت‌ها دیده شده و به موانع و مشکلات توجه شده است؛ در تحقیق پیش رو کوشیده شده است که به این پرسش پاسخ داده شود که چه دلایلی شناخت طرح کلی حرکت ائمه: را ضرورت بخشیده است و بر شناخت طرح کلی حرکت ائمه: چه ثمراتی مترتب است. فهم عمیق از رفتار و گفتار امامان، حل تفاوت‌ها و تعارضات بدوی میان سیره ائمه:، الگوگیری از سیره آنان و امکان ارزیابی و نقد حرکت علما و مصلحان اجتماعی برخی از ثمرات شناخت طرح کلی حرکت ائمه: است.

کلیدواژه‌ها