آسیب‌شناسی کنترل جمعیت در جامعه منتظر

نویسنده

استاد حوزه علمیه قم

چکیده

یکی از وظایف منتظران در عصر غیبت تشکیل حکومت اسلامی است. این باورداشت با تکیه بر دیدگاه زمینه‌سازی ظهور شکل گرفته است، از مؤلفه‌های قدرت و بازوان اجرایی نظام اسلامی، داشتن نیروی خلاق و جوان است. کنترل جمعیت، یکی از چالش‌های کنونی ایران اسلامی است، این چالش، جامعه را با مشکلاتی روبرو کرده است و پیامدهای را به همراه خواهد داشت. در این نگاشته با روش تحلیلی توصیفی به آسیب‌هایی کنترل جمعیت در جامعه‌ای که با باورداشت مهدویت شکل گرفته، پرداخته شده است. دیدگاه زمینه‌ساز برای ظهور، از تمامی نمودهای قدرت نرم و سخت در مواجهه استکبار، بایستی بهره داشته باشد و ‌بی‌تفاوت بودن نسبت به تغییر جمعیتی ایران اسلامی، آسیب‌های جدی را به همراه خواهد داشت که در این نگاشته مورد بررسی قرار گرفته است و به این نتیجه رسیده که جامعه منتظر برای مقابله با این چالش وظیفه‌ای سنگین دارد.

کلیدواژه‌ها