کارآمدسنجی بصیرت در مواجهه با مهم‌ترین چالش اسلام با تأکید بر عصر غیبت

نویسنده

. استادیار گروه معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسلامی قم

چکیده

در روایات مهدویت، آخرالزمان برهه‌ای است که با چالش‌های گوناگون مواجه می‌شود که محوری‌ترین آنها، در عرصه معرفت رهبران الهی و پیروی از ایشان است. چرایی هشدارهای معصومان؟عهم؟ درباره چالش سیاسی _ اجتماعی آخرالزمان را می‌توان در پیامدهای سوء بی‌بصیرتی برای جامعه مهدوی جست‌وجو نمود. چالشی که پیروان را در گرداب آمیختگی حق و باطل قرار می‌دهد و تشخیص سره از ناسره را بس دشوار می‌نماید و سرانجامش خروج از ولایت الله و ورود به ولایت فرعونیان است. تنها راه مواجهه با چالش پیش گفته، ثابت قدم ماندن به ولایت الله است که این مهم جز با پیدایی و مانایی بصیرت، شدنی نیست. بر این اساس امامان؟عهم؟، «بصیرت» را سنجه مهدی‌یاوری در آخرالزمان معرفی کرده‌اند. نگارنده مسئله را با روش توصیفی تحلیلی از منظر قرآن و روایات برمی‌رسد. چالش پیش گفته با زیر سؤال بردن رهبر الهی به منظور ترویج روحیه کارشکنی، هدف قرار دادن خواص جامعه و سوءاستفاده از مقدسات، مخالفت عملی با دستور رهبر الهی، تحاکم به طاغوت و توجیه آن، بروز و نمود پیدا می‌کند. در مواجهه با چنین چالشی، بصیرت مهدی‌یاوران، در شناخت جریان‌ها و ترفندهای سیاسی دشمن، جلوگیری از پایمال شدن حق حاکمیت ولی‌الله، پرهیز از دوستی با دشمنان، اعتماد به انتخاب‌ جانشین توسط امام و... کارآمد است. از دیگر سو، نبود بصیرت سیاسی، جامعه اسلامی را با چالش تهی گشتن از هویت اسلامی، نشناختن طراحان و کارگزاران فتنه، ولایت‌ستیزی و حضور در جبهه باطل، دوستی با دشمنان، تفرقه و گسست اجتماعی و... مواجه می‌سازد.

کلیدواژه‌ها