زمینه‌های یأس از ظهور و راهکارهای زدودن آن از دیدگاه قرآن کریم

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و مربی سازمانی و مدرس گروه معارف دانشگاه جامع امام حسین

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

ظهور منجی از مهم‌ترین مسائل اعتقادی اسلام است که آسیب‌هایی آن را تهدید می‌کند که از جمله آنها، یأس از ظهور است، این نگاشته با روش تحلیل محتوا و واژگان درصدد شناسایی زمینه‌های یأس از ظهور و ارائه راهکارهایی مبتنی بر قرآن کریم است، یافته‌ها نشان می‌دهد این آسیب‌ها در سه حوزه شناختی، عاطفی و رفتاری بروز می‌کنند که اولی شامل مواردی چون استبعاد در ظهور، ندانستن حکمت غیبت یا دچار پوچ‌گرایی شدن است، در حیطه عاطفی نیز مواردی مانند: اثرکرد تبلیغات منفی، سقوط ارزش‌ها و ترس و در حوزه رفتاری؛ شکل گرفتن یأس بر پایه مشکلات عملی موجود، طولانی شدن زمان غیبت، وجود مهدی‌های کاذب، شتابزدگی یا برخی تحریف‌ها، از جمله زمینه‌های بروز یأس از ظهور است. درباره راهکارها هم، تقویت باور و ایمان و خواندن دعاهایی که در این‌باره وارد شده مانند دعای غریق، توجه به حکمت‌های غیبت، شناخت صحیح از حضرت و عملکرد ایشان در زمان ظهور، حفظ ارزش‌های اسلامی، اعتماد به خداوند و وعده‌های او و انتظار پویا، از جمله راهکارهای مواجهه با یأس از ظهور است.

کلیدواژه‌ها