تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری(مدظله) و ارائه الگوی نظری ایشان درباب آماده‌سازی جامعه زمینه‌ساز ظهور با استفاده از روش تحقیق کیفی داده بنیاد

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاریتهران

2 دانشیار گروه فقه عبادی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران

3 دکتری الهیات رشته دین‌پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

ظهور و جامعه زمینه‌ساز ظهور هم ابعاد فردی را شامل می‌شود و هم ابعاد اجتماعی را، این‌که ما به عنوان جامعه اسلامی چه هدف و آرمانی را برای خود در پیش گرفته‌ایم و چه هدفی را باید در این موضوع در پیش بگیریم، موضوع بسیار مهم و حائز اهمیتی می‌باشد که نیاز به تحقیقات و پژوهش‌های فراوان از سوی متفکران و صاحب‌نظران جامعه دارد. مقام معظم رهبری(مدظله) به عنوان رهبر و الگوی جامعه اسلامی و تالی تلو معصوم:، بیانات مهمی در این باب در زمان‌های حساس و به فراخور موضوع داشته‌اند که محققان در پژوهش حاضر سعی کردند که به منظومه فکری ایشان در باب آماده‌سازی جامعه زمینه‌ساز ظهور دست یابند؛ از این روی پژوهش باهدف تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری(مدظله) و ارائه الگوی نظری ایشان در باب آماده‌سازی جامعه زمینه‌ساز ظهور انجام پذیرفته است.
از همین روی چون در این باب تئوری از قبل تعیین شده نبود، با استفاده از روش تحقیق داده بنیاد که از نوع پژوهش‌های استقرایی و اکتشافی می‌باشد و نیز با استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا به کدگذاری‌ها و مقوله‌بندی‌ها پرداخته و در نهایت از طریق پست الکترونیکی و یا به صورت حضوری، در اختیار خبرگان و صاحب‌نظران قرار داده و مورد تأیید آنها واقع شده است، در این راستا سعی بر آن بوده که کلیه رهنمودها و بیانات منتشر شده از سوی ایشاندرباره موضوع آماده‌سازی جامعه زمینه‌ساز ظهور، از طریق سایت رسمی ایشان و نرم‌افزار حدیث ولایت، مورد بررسی واقع شود.
پژوهش نشان داد که داشتن روحیّۀ انتظار، کار و تلاش، لزوم عمل کردن فرد فرد انسان‌ها به ویژه جوانان به وظایف، مبارزه با بی‌عدالتی و مبارزه با ظلم در دنیا، کمک همه انسان‌ها، اخلاص، اعمال مؤمنانه و... جزء مؤلفه‌های اصلی الگوی نظری ایشان درباب آماده‌سازی جامعه زمینه‌ساز ظهور می‌باشند. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش می‌توان بیان داشت که جامعه ما باید علاوه بر پرداختن به امور نظری در این باره به اقدامات و راهکارهای عملی در راه دست‌یابی هر چه بیشتر به اهداف ذکر شده در جامعه اسلامی گام بردارد.

کلیدواژه‌ها