بررسی تطبیقی شیوه رفتاری پیامبر؟ص؟ و حضرت مهدی؟عج؟ در مواجهه با مخالفان

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدیث قم، ایران

چکیده

بررسی سیره پیامبر6 در مواجهه با مخالفان و سپس تطبیق آن با نحوه عملکرد حضرت مهدی4 از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه این امر کمک می‌کند که به جمع‌بندی درستی از روایات متعدد موجود در زمینه چگونگی برخورد حضرت مهدی4 با مخالفان رسید و از آن به عنوان الگوی رفتاری مناسب در این راستا در دوره غیبت بهره برد. پیامبر6 مظهر رحمت پروردگار بود؛ از طرفی حافظ بنیان دین در برابر معاندان بود و از طرف دیگر برای حفظ اسلام نوپا با منافقان و مشرکان راه سازش را در پیش می‌گرفت. حضرت مهدی4 همانند جدش رحمت برای عالمیان است و از طرف دیگر ملزم به تشکیل حکومت عدل جهانی است و به عنوان آخرین امید بشر، برای رسیدن به این مهم از هیچ امری فروگذار نمی‌کند؛ از این رو پس از آن‌که با شفقت و دلیل متقن جهانیان را دعوت به جبهه حق کرده و اتمام حجت می‌نماید، نه تنها با معاندان از هر دینی به مبارزه می‌پردازد، بر خلاف جدشان با منافقان راه سازش در پیش نگرفته و آنها را نیز از بین خواهد برد تا بتواند حکومتی سرشار از عدل تشکیل دهد.

کلیدواژه‌ها