راهکارهای آموزش ولایت‌پذیری به نوجوانان در مسجد

نویسنده

کارشناس‌ارشد تربیت دینی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم، ایران

چکیده

از جمله مباحثی که در تربیت دینی غیررسمی نیاز به بررسی‌های بسیار و دقیق دارد، ولایت‌پذیری و ایجاد آمادگی برای حکومت جهانی امام عصر؟عج؟ و آموزش آن برای نوجوانان در مسجد است، لذا محققان با بهره‌گیری از روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی درصدد شدند تا راهکارهایی را برای این امر شناسایی و پیشنهاد کنند. راهکارهای معرفی شده که می‌توانند در فضای تربیتی مسجد و با استعانت از تربیت تبلیغی مورد استفاده کنشگران این عرصه قرار گیرند در دو بخش مقدماتی و زمینه‌ساز (ایجاد نگاه تربیتی، انسجام در برنامه‌ریزی، جوان‌گرایی در انتخاب عناصر تربیتی، گزینش عناصر تربیتی با توانمندی علمی) و اصلی (مخاطب‌شناسی، آگاهی بخشی و بصیرت‌دهی، محبت‌ورزی، تشویق به شرکت در نماز جماعت، مسئولیت‌دهی، الگودهی از سیره علما و شهداء، استفاده از تابلو نوشته‌ها، اجرای تئاتر، قصه‌گویی، استفاده از عکس و فیلم، برگزاری مسابقات فرهنگی و کتاب‌خوانی، ایجاد شرایط لذت‌بخش) قابل تبیین هستند.

کلیدواژه‌ها