گونه‌شناسی آیات مهدویت با تأکید بر تفسیر اطیب البیان

نویسنده

استادیار گروه حدیث جامعة المصطفی العالمیة قم، ایران

چکیده

آگاهی ائمه اطهار: به عنوان قرآن ناطق به معارف قرآن و مقاصد آیات و تحلیل و تبیین ایشان با توجه به نیاز بشر و هم‌چنین نظر به اهمیت و جایگاه ویژه گونه‌‌‌‌‌شناسی روایات در تفسیر قرآن کریم و ضرورت شناخت نظرات و تلاش‌های علمی گذشتگان در این مقاله به این مهم پرداخته ‌‌‌شده است که گونه‌‌شناسی آیات و روایات مهدویت در تفسیر اطیب البیان به چه صورت تبیین می‌شود از آن‌جا که مفسر اطیب البیان دیدگاه‌های روایی کلامی را در تفسیر خویش در نظر داشته‌است، صاحب سبک کلامی _ روایی می‌تواند باشد؛ که این مسئله در مبحث مهدویت که آن نیز کلامی _ روایی است اهمیت این بررسی را دوچندان می‌کند. بررسی گونه‌‌شناسی آیات مهدویت در چشم‌انداز تفسیر اطیب البیان در دو محور کلی ظاهری و باطنی قرار دارد؛ بدین معنا که در همه محورهای ظاهری مصادیق متعددی موجود است لکن در بعد باطنی نیز در جنبه‌های گوناگون تاویل، جری و التزام مصادیقی را می‌توان به دست آورد.

کلیدواژه‌ها