کلیدواژه‌ها = تکامل تدریجی عقاید
تکامل تدریجی عقاید شیعه از دیدگاه کلبرگ

دوره 10، شماره 37، تیر 1400، صفحه 55-76

سیدمصطفی بهشتی‌نژاد؛ سیدرضی موسوی گیلانی