کلیدواژه‌ها = مهدویت# فتنه شام# سوریه# دمشق# خسف جابیه# زلزله حرستا#سفیانی# نشانه ظهور