نویسنده = سیدرضی موسوی گیلانی
دیدگاه «توین بی» درباره شاخصه‌های منجی در تمدن اسلامی

دوره 10، شماره 38، مهر 1400، صفحه 113-132

احمد افتخاری اکمل؛ سیدرضی موسوی گیلانی


تکامل تدریجی عقاید شیعه از دیدگاه کلبرگ

دوره 10، شماره 37، تیر 1400، صفحه 55-76

سیدمصطفی بهشتی‌نژاد؛ سیدرضی موسوی گیلانی


بررسی و نقد دیدگاه‌های امیرمعزی پیرامون مهدویت

دوره 10، شماره 37، تیر 1400، صفحه 97-118

عادل فاطمیان؛ سیدرضی موسوی گیلانی