دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، فروردین 1393، صفحه 5-167 
روایات «خشونت مهدوی» در بوته نقد

صفحه 147-166

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ داود ملّاحسنی