دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، فروردین 1397 
قرآن و آیندۀ جهان

صفحه 113-140

سید مسعود پور سید آقایی