کارکرد معرفتی و معنوی ادعیه و زیارات در شناخت موعود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان، ایران

چکیده

شناخت موعود، حضرت مهدی؟ع؟ و شناخت جایگاه ایشان در عالم از جمله معارفی است که چهارچوب و زیر‌بنای اصلی و اساس جهان‌بینی انسان را تشکیل می‌دهد و بنابر ادلۀ عقلی و نقلی فراوان بر همه بندگان امری مسلم، حیاتی و واجب عینی است. یکی از سه منبع مهم برای شناخت حضرت، ادعیه و زیارات ائمه معصومین؟عهم؟ می‌باشد و از آن‌جا که مخاطب ائمه؟عهم؟ در ادعیه و زیارات، خداوند متعال است و در آن ملاحظه و تناسب سخن با مخاطب مردمی مطرح نیست، در نتیجه با رویکرد تحلیلی به آنها می‌توان به معارف بلندی از ابعاد گوناگون موعود دست یافت. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و روش توصیفی و تحلیلی با بررسی ادعیه و زیارات، معرفتی عمیق‌تر و نگاهی تازه در بُعدهای مختلف معرفت به امام ازجمله شناخت شخصی و شخصیتی موعود و مقامات و فضائل و جایگاه و صفات حضرت، نقش‌ها و اثرات ظاهری و باطنی امام در عالم، برای طالب معرفت هویدا شده است.

کلیدواژه‌ها