بازپژوهی تحلیلی آرمان‌شهر مهدوی در آموزه‌‌های قرآن کریم و روایات

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران، ایران

چکیده

بشر از آغاز پیدایش زندگی اجتماعی، تاکنون، همواره در آرزوی دست‌یابی به جامعه‌ای مطلوب، به طراحی آرمان‌شهرهای گوناگون، دست یازیده است. در برابر، خداوند متعال نیز آرمان‌شهر والای انسانی الهی را طراحی، تبیین و وعده داده‌ است که بشریت، با ظهور حضرت مهدی؟عج؟، آن جامعه‌ برخاسته از تعالیم وحیانی را تجربه خواهد کرد. براساس آموزه‌‌های قرآن و روایات، این آرمان‌شهر، دارای ویژگی‌‌های ممتاز و بی‌بدیلی است که آن‌ را نسبت به آرمان‌شهرهای دیگر، شاخص و برجسته می‌کند. یافته‌های این پژوهش که با روش توصیفی _ تحلیلی به بازخوانی آیات و روایات پرداخته، مدلل نموده است که آرمان‌شهر مهدوی، دارای ده‌‌ ویژگی بی‌همانند: 1. حتمیت تحقق آرمان‌شهر مهدوی؛ 2. جهان‌گستردگی و فراگیر بودن؛ 3. ولایتِ مداوم انسان کامل؛ 4. عدالت و حق‌مداری گسترده؛ 5. اتحاد و همبستگی توحیدمدار مردمان؛ 6. شکل‌گیری ارتباطات و مناسبات صحیح انسانی؛ 7. بنیادگذاری سبک زندگی مردم بر آموزه‌های دین الهی؛ 8. آزادی فردی، اجتماعی و معنوی؛ 9. امنیت گسترده و دادن پناهندگی به حقیقت‌پژوهان؛ 10. آبادانی، رشد و استواری اعجاب‌برانگیز می‌‌باشد. برخی از این ویژگی‌‌ها گرچه در اسم، آرمانی مشترک، می‌نماید، ولی با دقت و ژرف‌نگری در کم و کیف آن، بی‌بدیل و ممتاز بودن آنها، آشکار می‌‌‌‌گردد.

کلیدواژه‌ها