هواپرستان، چالشی در برابر امام زمان (عج)

نویسنده

--

چکیده

انسان‌ها در درون، از هدایت عقل و در عالَم بیرون، از راهنمایی‌های پیامبران برخوردارند، اما بسیاری از آن‌ها، عقل را از منزلت خود تنزل داده، هوای نفس را جانشین آن نموده‌اند. این جایگزینی، که به منزله «اله» قرار دادن هوای نفس و تبعیت از آن است، سبب شد تا هواپرستان، دعوت پیامبران را اجابت نکرده، متکبرانه به تکذیب و قتل آنان مبادرت بورزند. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از آیات قرآن، و یکی دانستن اهداف امام زمان؟عج؟ با اهداف پیامبران، بر این باور است که برخی از منتظرانِ حضرت مهدی؟عج؟ نیز به دلیل تبعیت از خواسته‌های نفسانی، عقل خود را اسیر نموده، چالش‌هایی که هواپرستان در برابر پیامبران عصر خود به وجود آورده‌اند، در برابر امام زمان؟عج؟ نیز ایجاد می‌کنند. آنان در ادعای خود، مبنی بر انتظار و اجابت دعوت حضرت حجت؟عج؟ صادق نبوده، با تکذیب حضرتش، درصدد شهادت او هستند. مهم‌ترین راه برون رفت آنان از این چالش‌ها، نجات عقل از اسارت هوای نفس است تا متواضعانه دعوت امام زمان؟عج؟ را تصدیق و اجابت نموده، برای تحقق اهداف آن حضرت، حاضر به بذل مال و جان شوند.

کلیدواژه‌ها