نقد و بررسی چالش عدم امکان یکسان‌سازی فرهنگی در جامعه عصر ظهور

نویسنده

--

چکیده

یکی از مباحث مهم فرهنگی و جامعه‌شناختی، امکان و عدم امکان یکسان‌سازی فرهنگی در جوامع بشری است. اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان نظریات متفاوتی در این زمینه ارائه داده‌اند. لوی استروس (اشتروس) از مشهورترین جامعه‌شناسانی است که با توجه به متباین بودن جوامع بشری، به طور کلی امکان پیاده‌سازی فرهنگ و قوانین یکسان را در جوامع مختلف منتفی می‌داند. این نظریه اشکالی جدی به مسئله حاکم شدن دین و فرهنگی واحد در حکومت جهانی حضرت مهدی؟عج؟، دانسته شده است. در این نوشتار پس از تبیین کامل دیدگاه و ادله مورد استناد لوی استروس، با استناد به این‌که مهم‌ترین جزء فرهنگ، ارزش‌های هر جامعه است که ریشه در عقل یا وحی دارند، به نقد دیدگاه وی پرداخته شده است. ارزش‌هایی که ریشه در ذوق و سلیقه دارند با توجه به زمان‌مند و مکان‌مند بودن و تغییر دائمیشان نمی‌توانند مایه قوام فرهنگ و جامعه باشند و از این رو وقتی در حکومت امام زمان؟عج؟ ارزش‌های عقلی و وحیانی یکسانی در جهان حاکم شوند امکان پیاده‌سازی فرهنگ و قوانین یکسان نیز مهیا خواهد شد.

کلیدواژه‌ها