بررسی سندی دعای ندبه

نویسنده

سطح چهار حوزه و عضو هیئت علمی مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) قم، ایران

چکیده

دعای ندبه به عنوان یکی از دعاهای مهدوی از اهمیت ویژه بر خوردار است، استناد این دعا به معصوم7 و بررسی سند آن از مسائلی است که مورد توجه پژوهشگران عرصه مهدویت بوده و هست، این تحقیق با روش کتابخانه­ای در جمع‌آوری مستندات و شیوه توصیفی _ تحلیلی در پردازش مطالب، در پی اثبات استناد این دعا است، برای دعای ندبه دو سند یافت شد که می­توان به آنها اعتماد کرد و در استناد دعا به امام صادق7 و یا امام زمان7 نیز دو احتمال مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به قرائن دیگر و قبول مبنای صحت خبری، استناد این دعا به معصوم به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها