بررسی ابعاد فعالیت فرقه‌های معنویت‌گرای فعال اصفهان (بهائیت و تصوف)

نویسنده

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده

بهائیت و تصوف با قدمت چندصدساله از فرقه‌های فعال استان اصفهان هستند. تلاش‌های رو به گسترش این دو فرقه‌ در سطح استان اصفهان به لحاظ نقشی که در تجزیه مذهبی و تضعیف انسجام نظام اجتماعی ایران ایفا می‌کنند، اهمیت شناخت بیش از پیش این فرقه‌ها‌ را نشان می‌دهد. بررسی فعالیت فرقه‌های معنویت‌گرای فعال شهر اصفهان، هدف اصلی این پژوهش به شمار می‌آید.
جامعه آماری مورد مطالعه بهائیان ساکن شهر اصفهان و صوفیان سلسله نعمت‌اللّهی گنابادی اصفهان هستند و روش تحقیق در جمع‌آوری اطلاعات «مصاحبه عمیق اقناعی» است. در این روش با توجه به نیاز به ارائه اطلاعات واقعی‌ از سوی مصاحبه‌شونده، مصاحبه‌ها به صورت نیمه‌باز انجام
شده است.
یافته‌های پژوهش، بیان‌گر آن است که همۀ فعالیت‌های دو فرقۀ بهائیت و تصوف سلسله نعمت‌اللّهی گنابادی در اصفهان با محوریت چهار عامل «تکلیف‌گریزی»، «ناآگاهی و خردگریزی»، «به انحراف کشیده شدن باور مهدویت» و «نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی» انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها