حکومت جهانی امام مهدی از منظر حقوق اساسی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این پژوهش _ که با نگرشی آرمان‌گرایانه نگاشته شده _ به بررسی حکومت جهانی امام مهدی4 از منظر حقوق اساسی پرداخته شده است. شیعه معتقد است حکومت جهانی امام مهدی4 آخرین و تنها حکومت واحد جهانی است که بر سراسر زمین حاکم خواهد شد؛ اما در حالی که جهان به سمت جهانی شدن در حرکت است و نظریه‌پردازان غربی به انواع راه‌حل‌ها برای حکومت واحد پرداخته‌اند، شیعیان که باور دارند در نهایت چنین حکومت واحدی ایجاد خواهد شد، آن‌طور که باید، به ترسیم چنین حکومتی از زوایای گوناگون نپرداخته‌اند. این پژوهش بر آن است با تمام مشکلات از جمله آینده‌پژوهی و نبود منابع کافی، این مباحث را از منظر حقوق اساسی بررسی کند.

کلیدواژه‌ها