انتظار؛ الگوبخش سبک نوین زندگی امروزی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

چکیده

نوشتار پیش رو به بیان مؤلفه‌های سبک زندگی مهدوی _ که الگوبخش سبک نوین زندگی امروزی است _ می‌پردازد. این نوشتار، دربارۀ رابطۀ سبک زندگی مهدوی با سبک زندگی منتظران در عصر غیبت بحث می‌کند و به طرح برخی از مؤلفه‌های سبک زندگی مهدوی همچون «انتظار و زندگی امیدوارانه»، «انتظار و زندگی صبورانه»، «انتظار و زندگی حکیمانه» و «انتظار و زندگی عدالت‌خواهانه» می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها