منجی جهان و عصر ظهور از دیدگاه آیین یهود

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران؛ عضو هیات مدیره و مدیر روابط عمومی انجمن کلیمیان تهران؛ عضو هیات تحریریه نشریه افق بینا

چکیده

اعتقاد به وجود منجی جهان و انتظار برای ظهور، اندیشه و تفکر مشترک بین ادیان توحیدی و حتی ادیان غیر توحیدی است. یهودیت نیز به عنوان یکی از سه ادیان بزرگ ابراهیمی از این مقوله مستثنی نیست. یهودیت برای مبحث منجی جهان (ماشیَح) و نجات نهایی (گِئولا)، آن‌چنان اهمیت و ارزش شایان توجهی قائل است که ایمان به منجی جهان و ظهور ایشان، یکی از سیزده اصول اعتقادی یهودیت را تشکیل می‌دهد. منابع دینی یهود سرشار از مُباحثه‌هایی است که به نقش بنیادین ماشیَح و گِئولا می‌پردازد. در طول قرن‌ها، حجم عظیمی از تاویل و تفسیر کتاب مقدس، به موضوع ناجی موعود و مباحث مرتبط با آن، همچون رخدادهای پیش و پس از گِئولا اختصاص یافته است.
هدف این نوشتار، بررسی منجی جهان و عصر ظهور از دیدگاه آیین یهود است. جایگاه گِئولا در دیدگاه یهود، شرایط و ویژگی‌های تسریع بخش در وقوع گئولا و همچنین رخدادهای پیش و پس از عصر ظهور، بخش‌های مختلف این پژوهش را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها