رسم‌های انتظار ظهور مهدی در جهان اسلام (از قرن چهارم تا یازدهم هجری)

نویسنده

هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

چکیده

اندیشه «مهدویت» یکی از افکار مهم در دین اسلام و به‌ویژه تشیع محسوب می‌شود و به همین سبب شیعیان در زمان‌های گوناگون همواره انتظارظهور مهدی4 را داشته‌اند. این انتظار سبب گردیده رسم‌هایی خاص در میان شیعیان پدید آمده و در قالب اعمال و مکان‌های نمادین جلوه‌گر شود. از آنجایی که این رسوم به گونه‌ای جمعی انجام می‏پذیرد و نشانگر تسری اعتقاد «مهدی‌باوری» از حیطه بینش فردی شیعیان به حیطه‏ رفتار اجتماعی آنان است، در حیطه تاریخ اجتماعی شیعیان قرار می‌گیرند. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی و کاربرد مطالعات کتابخانه‌ای، رسم‌های انتظار ظهور مهدی4 را از قرن چهارم تا اواخر
قرن یازدهم هجری در نقاط گوناگون جهان اسلام بررسی نموده و آنها را
در چارچوب نمادگرایی و یا نمادشناسی جوامعِ مختلف شیعی تفسیر و
تحلیل نماید.

کلیدواژه‌ها