قیام امام مهدی در تفاسیر اهل‌سنت

نویسنده

کارشناس‌ارشد تفسیر و علوم قرآن و عضو هیأت علمی مؤسسه آینده روشن

چکیده

علمای اهل‌سنت، همانند شیعیان، مهدویت را یک باور اصیل اسلامی و برگرفته از روایات صحیح می‌دانند و مفسران آنان نیز با الفاظ صریح یا بیان روایات و تحلیل‌های ضمنی، اعتقاد خود را به این آموزه اعلام کرده‌اند؛ بررسی مطالب مربوط به قیام امام مهدی4 در تفاسیر ایشان، نیز وجود این باور را اثبات می‌کند گر چه این مطالب به دلیل عدم اعتقاد به ولادت و زنده بودن امام7 و در نتیجه کم رنگ بودن فرهنگ انتظار در اهل‌سنت کم شمار است، اما با این حال مطالبی در خصوص بشارت به قیام، انتظار مسلمانان و لزوم زمینه‌سازی برای قیام، توصیف قیام، زمان و یاران قیام و حوادث و رخدادهای هنگامه قیام، در تفاسیر ایشان یافت می‌گردد.
تحقیق حاضر با روش گردآوری کتابخانه‌ای و توصیف و تحلیل داده‌ها، باورمندی قرآن‌پژوهان عامه را به مهدویت به عنوان عنصر مشترک بین مذاهب اسلامی، برجسته می‌نماید.

کلیدواژه‌ها