مؤلفه‌های صلح مهدوی با تأکید بر تفاسیر فریقین

نویسنده

استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

نوشتار حاضر با هدف تبیین مؤلفه‌های صلح در عصرحکومت جهانی امام مهدی4 در تفاسیر فریقین نگارش یافته است. بحث آینده جهان و وضعیت جوامع و امم، محور مهمی است که بسامد آن در منابع مکتوب ادیان الهی و مذاهب اسلامی، قابل توجه است و نابه‌سامانی بشر در مدیریت تعاملات و حذف جنگ و بی‌عدالتی، آینده‌گرایی را افزون از باور مکتوب، به نیاز کنونی مبدل ساخته است. تحقق آینده‌ای روشن به نور الهی، رسالت آخرین خلیفه الهی است و با مؤلفه‌هایی چون خصائص و سجایای فردی؛ صلح‌طلبی جوامع و صلح‌پذیری امت‌ها و نیز مسیر تکاملی طبیعت و هستی محقق می‌شود. روش تحلیل محتوا در پژوهش حاضر به کار گرفته شده و داده‌های مطالعاتی براساس جامعه آماری منابع تفسیری شیعه و اهل‌سنت به شیوه کدگذاری استخراج و تحلیل شده‌اند. علیرغم پیشینه عامی که در خصوص آینده جهان و ویژگی‌های حکومت جهانی یافت شد، اثری که تحقق صلح مهدوی را با رویکرد تفسیری فریقین تبیین نماید یافت نشد.

کلیدواژه‌ها