نقش ایرانیان در عصر ظهور

نویسنده

استاد سطوح عالی و درس خارج حوزه علمیه قم

چکیده

در میان روایاتی که مربوط به ظهور و عصر ظهور است، اخباری یافت
می‌شود که نظر به ایران و شهر‌های او دارد که در یک نگاه کلی ناظر به وقایعی است که در ایران یا از ایران، قبل و بعد از ظهور محقق خواهد
شد. لکن با نگاه دقیق به روایات که مبتنی بر اصول حدیث‌شناسانه باشد،
به این نتیجه می‌رسیم که از ایران قبل از قیام حضرت بقیة‌الله4 قیامی شکل می‌گیرد که در نهایت به قیام حضرت حجت4 منتهی خواهد شد. اما این واقعه چقدر با ظهور فاصله دارد معلوم نیست ولی حتماً متصل به ظهور است. در رابطه با وقایع پس از ظهور و نقش ایرانیان در آن برهه از ادله عام که ناظر به فضایل ایرانیان هستند، به نحو عام و کلی می‌توان برای ایرانیان در آن زمان هم، نقش به‌سزایی قائل شد اما به نحو خاص که کم و کیف نقش ایشان مشخص باشد، مطلبی علمی که مبتنی بر ادله متقن باشد نمی‌توان ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها