غفلت از مبانی صلح جهانی مهدوی و راهکارهای رهایی از آن

نویسنده

دانش‌پژوه دکتری ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم

چکیده

از مهم‌ترین چالش‌های اعتقادی که سبب تأخیر در تحقق صلح جهانی موعود شده است، غفلت بشریت از اصول مبنایی صلح جهانی است. از این رو از مهم‌ترین راهکارهای تحقق صلح جهانی، بیداری انسان‌ها از غفلت، آگاهی و توجه و نیز پایبندی آن‌ها نسبت به این اصول و مبانی است. این نوشتار با تحلیل اسنادی، در مرحله نخست به تبیین مبانی صلح جهانی نظیر آموزه توحید، توحید در تدبیر و ربوبیت و نیز هدف‌مند بودن جهان (مبانی هستی‌شناختی)، فطرت، و اشتراک خانوادگی انسان‌ها به حضرت آدم و حوا (مبانی انسان‌شناختی)، عدالت، و اعتقاد اجتماعی انسانی به ظهور امام موعود (مبانی جامعه‌شناختی) پرداخته است و سپس به دنبال برخی از آن مبانی، سرچشمه‌های غفلت انسان نسبت به مبانی بیان‌شده، در ادامه راهکارهای نظریِ متناسب با آن مبانی را در جهت رسیدن جهانیان به صلح مهدوی بیان کرده است. البته به‌طور مختصر به راهکارهای عملیِ رهایی جامعه انسانی از غفلت نسبت به آن مبانی نیز اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها