واکاوی درون دینی از راهکارهای تقویت فرهنگ مهدویت در برابر چالش‌های اعتقادی _ فرهنگی عصر حاضر

نویسنده

دکتری علوم قرآن و حدیث، پژوهشگر و نویسنده

چکیده

باور به امام عصر؟عج؟ و غیبت ایشان یکی از مهم‌ترین اعتقادات امامیه است. در رابطه با غیبت امام زمان؟عج؟ در روایات اهل‌بیت؟عهم؟ دو رویکرد تشویقی و تحذیری بیان شده است؛ در رویکرد تشویقی به آثار انتظار و فضیلت والای دنیوی و اخروی آن اشاره شده است؛ هم‌چنان‌که در رویکرد تحذیری چالش‌ها و فتنه‌های عصر غیبت بیان گردیده و منتظران را به این چالش‌ها و فتنه‌ها هشدار داده‌اند. خطر این چالش‌ها تا آن‌جا بوده که بر اساس برخی از روایات معتبر، برخی از کسانی که باور به امام عصر؟عج؟ دارند، در این اعتقاد دچار شک و تردید می‌شوند و برخی وجود آن حضرت را انکار می‌نمایند. با توجه به اهمیت این مطلب، پرداختن به راهکارهای اساسی در مقابله با این چالش‌ها حائز اهمیت است. بر همین اساس پژوهش فرا رو با روش توصیفی _ تحلیلی با تکیه بر مباحث دینی، با نگاهی عصری چالش‌های عصر حاضر در این‌باره را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و در این‌باره به راهکارهای مقابله با این چالش‌ها در ابعاد: معرفتی و فرهنگی _ اجتماعی اشاره نموده است. نتیجه آن‌که توجه به این راهکارها ضمن مقابله با چالش‌ها و فتنه‌های عصر غیبت، به تقویت فرهنگ مهدویت در جامعه کمک می‌نماید که غایت این مهم، افزایش معرفت نسبت به امام عصر؟عج؟ و تلاش در جهت زمینه‌سازی ظهور ایشان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها