واکاوی ادعای مهدویت از سوی فرقه حروفیه در دوره تیموریان

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ اسلام بخش تاریخ دانشگاه شیراز.

چکیده

یکی از دوره‌های پرآشوب در تاریخ ایران دوره‌ی حکمرانی تیموریان است که ویرانی‌ها و جنگ‌های بی‌شمار مردم خسته را به فکر ظهور منجی افکند و مدعیان سودجو از فرصت استفاده کرده ادعای مهدویت کردند. مدعیان مهدویت در این دوره بیشتر از حروف در تعالیم خود بهره می‌جستند و بر اساس تقدس حروف در قرآن و تحلیل رمز نگارانه از حروف، به ادعای مهدویت می‌پرداختند. از جمله این فرق می‌توان به حروفیه و نقطویه و اندیشه مهدویت رهبرانشان چون: فضل‌الله نعیمی و سیدمحمد نوربخش اشاره کرد. این مقاله درصدد است به روش توصیفی_ تحلیلی به بررسی مسئله مهدویت در دوره تیموریان، معرفی مدعیان دروغین مهدویت با اتکا بر فرقه حروفیه در این دوره و در نهایت به واکاوی شکست ادعای این مدعیان دورغین مهدویت در دوره تیموریان بپردازد.

کلیدواژه‌ها