فلسفه ابتلائات دوران غیبت و کیفیت تأثیر آنها بر توانمندسازی یاوران امام مهدی

نویسندگان

1 استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه قرآن و حدیث، دانشگاه حضرت معصومه ، قم، ایران

چکیده

حضرت امام عصر4 به پیروان قدرتمندی نیاز دارد تا به پشتیبانی آنها جامعه انسانی را به جایگاه متعالی که خداوند مقرر کرده برساند، اما ابتلائات سخت دوران غیبت، موجب ناامیدی و ریزش تعداد زیادی از منتظران امام خواهد شد؟ بنابراین سوال پیش می‌آید که چرا خداوند منتظران آن حضرت را به گونه‌ای امتحان می‌کند که بسیاری از آنان از دین و اهل‌بیت روگردان شوند که در ظاهر موجب کاهش و تضعیف سپاه امام می‌گردد؟ برای پاسخ بدین سوال، پژوهش حاضر با مراجعه به منابع دینی و بهره‌گیری از روش توصیفی _ تحلیلی این فرضیه را مورد بررسی قرار داد که ابتلائات عصر غیبت متأثر از تجارب تاریخی حجت‌های پیشین و متناسب با شرایط و اهداف متعالی دوران ظهور، سپاه امام را پالایش و تقویت می‌کنند و در نهایت نتیجه گرفت که این ابتلائات شرایطی را ایجاد خواهند کرد که مدعیان ضعیف قبل از ظهور امام صف خود را جدا کنند و یاران واقعی آن حضرت از لحاظ فکری، سیاسی، نظامی، اعتقادی، اخلاقی و بصیرتی چنان تقویت شوند که برای همه سختی‌های دوران ظهور آمادگی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها