نقد و بررسی ادله نافی شناخت، وجود، غیبت و قیام امام مهدی در اندیشه سلفی‌گری ایرانی

نویسنده

. دانشجوی سطح چهار (دکتری) امامت‌شناسی، مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل‌بیت (ع)، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور نقد و بررسی ادله نافی شناخت، وجود، غیبت و قیام حضرت ولی‌عصر4 صورت پذیرفته تا با بررسی اهم ادّله جریان سلفی‌گری ایرانی نادرستی انکار مهدویت را از نگاه ایشان آشکار نماید. از آن‌جا که این جریان تجدیدنظر طلب در باورهای شیعی، در حوزه مهدویت مسیر خود را از باورهای امامیه جدا ساخته‌ و دلیل مخالفت خود را آیات قرآن پنداشته‌اند، پاسخ به اشکالات ایشان امری ضروری است. این تحقیق کوشیده است ابتدا با گزارشی مستند، ادعاهای ایشان را یادآوری کرده و سپس با ادله قرآنی پاسخگوی إنکار این باور اسلامی، از نگاه این جریان نوپا باشد. نارسا بودن ادله شناخت مهدی7، ادله نافی وجود، غیبت و قیام حضرت در کنار عدم انتفاع از امام غایب و کامل بودن دین اسلام از اهمّ اشکالات مطرح شده از سوی ایشان است که، مورد نقد و بررسی با آیات قرآن قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها