کلیدواژه‌ها = ضوابط تشخیص امام مهدی
بازشناسی ضوابط تشخیص مصداقی امام مهدی قبل و بعد از ظهور

دوره 9، شماره 35، دی 1399، صفحه 99-122

علی جهانی‌فرد؛ رضا شجاعی‌مهر؛ حسین جهانی‌فرد