نویسنده = ���������������� ��������������
بررسی نظریه‌های موجود درباره پیدایش بهائیت با تأکید بر نظریه فتنه مذهبی _ سیاسی

دوره 10، شماره 37، تیر 1400، صفحه 119-137

محمدصادق ساسان؛ داوود عسگری؛ محمدتقی پورطاهر