نویسنده = ��������������������� ��������
بررسی چرایی باورمندی شیعیان امامی به توقیعات در غیبت صغری

دوره 11، شماره 41، تیر 1401، صفحه 109-126

علی جهانی‌فرد؛ حسین جهانی‌فرد


بازشناسی ضوابط تشخیص مصداقی امام مهدی قبل و بعد از ظهور

دوره 9، شماره 35، دی 1399، صفحه 99-122

علی جهانی‌فرد؛ رضا شجاعی‌مهر؛ حسین جهانی‌فرد