نویسنده = ���������� �������� ��������
مبانی هزاره‌گرایی در مسیحیت

دوره 1، شماره 1، تیر 1390، صفحه 169-187

جواد قاسمی قمی